Choď na obsah Choď na menu
 


12. 4. 2016

OZNAMY POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA

kontakt : Mulik  Ladislav, Ing. : muliklado@gmail.com
Anton Fiľarský : lesdod@gmail.com

 

NOVÁ POZVÁNKA TU :  Pozvánka 2018.pdf

SÚVISIACA LEGISLATÍVA 

- Občianský zákonník - Zákon č. 40/1964 Z.z.

Zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z.

- Zákon o lesoch - Zákon č. 326/2005 Z.z.

- Zákon o ochrane prírody a krajiny - Zákon č. 543/2002 Z.z.

viac na www.justice.gov.sk

REGISTER pozemkových spoločenstiev Obvodného lesného úradu v Stropkove

Vložka číslo: 33/1-SP

Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča (od 23.05.1996)

Sídlo spoločenstva: 090 23 Havaj, Vladiča (od 23.05.1996)

Deň zápisu: 23.05.1996

IČO : 31986609     DIČ : 2020782368

Právna forma: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou

Počet alebo veľkosť podielov členov spoločenstva: 182,4 ha, 69 členov (od 23.05.1996)

Orgány spoločenstva:  

Výbor: Anton Fiľarský, predseda (od 07.10.2012), Dušan Ušala, podpredseda (od 07.10.2012), Anna Šatníková, člen (od 07.10.2012), PhDr.Ján Čurpek, člen (od 01.01.2015), Ing. Ladislav Mulik, člen (od 07.10.2012)

Dozorná rada: Ing. Peter Mulik, predseda ( od 01.01.2015), Miroslav Mulík, člen (od 30.01.2003), Marcela Duháňová, členka (od 01.01.2015)

Zmierovacia komisia: Michal Mulik, člen (od 07.10.2012), Miroslav Bejda, člen (od 07.10.2012), Ján Sekeľ, člen (od 07.10.2012)                                                 

 V mene spoločenstva koná Anton Fiľarský (od 07.10.2012 )

 

 V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasť je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

 .................................................................................................................................................................

Splnomocnenie

na zastupovanie podielníka /člena/ Pozemkového spoločenstva urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča.

Dole podpísaný /-á / ....................................................... nar. : ...............................

bytom ........................................................................................ psč: .........................

splnomocňujem ................................................................. nar. : ...............................

bytom ........................................................................................ psč: .........................

-k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča,

-na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva

-na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Toto splnomocnenie vydávam :

-jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa .....................................

-na dobu určitú do : .........................................

-na dobu neurčitú

/nehodiace sa preškrtnite/

Dňa : .......................................................... v ..................................................

...................................................................... .....................................................................

podpis podielníka /člena spoločenstva/ podpis splnomocneného zástupcu